Kymenlaakson Evankelisluterilainen Kansanlähetys
YHDISTYSSÄÄNNÖT

Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kymenlaakson Evankelisluterilainen Kansanlähetys. Yhdistyksen kotipaikka on Kouvolan kaupunki ja toimialueena Kymenlaakso. Yhdistys kuuluu piirijäsenenä Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys − Finlands Evangelisk-lutherska Folkmission -nimiseen yhdistykseen, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto.

Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Jumalan valtakunnan leviämistä sekä toimialueellaan että muiden kansojen keskuudessa johdattamalla ihmisiä Kristuksen tuntemiseen ja ohjaamalla heitä kasvamaan uskossa sekä toimimaan Jumalan valtakunnan työssä. Yhdistys korostaa uskovien vastuuta ja omatoimisuutta. Oppiperustansa mukaisesti yhdistys pyrkii toimimaan uskollisena Raamatulle ja sen Herralle Pyhässä Hengessä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää hengellisiä tilaisuuksia, toimii lähetysrakkauden lisäämiseksi ja lähetystyöntekijöiden tukemiseksi sekä harjoittaa koulutustoimintaa ja kristillistä rakkaudenpalvelua.

Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja, omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä järjestää asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja harjoittaa kirjakauppaa, joka ei ole ristiriidassa yhdistyksen tarkoitusperien kanssa.

Yhdistyksen toiminta ei tarkoita kuitenkaan voiton tai muun taloudellisen ansion hankkimista siihen osallisille.

Jäsenyys

Yhdistyksen varsinaiset jäsenet ovat joko henkilöjäseniä tai yhteisöjäseniä.

Piirihallitus voi hyväksyä

 • henkilöjäseneksi henkilön, joka hyväksyy liiton oppiperustan ja yhdistyksen tarkoitusperät
 • yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, jonka toimialue ainakin pääasiallisesti sijaitsee yhdistyksen toimialueella ja joka hyväksyy yhdistyksen tarkoitusperät

Kannatusjäseneksi voi liittyä jokainen, joka maksaa syyskokouksen määräämän kannatusjäsenmaksun tai lupaa määräaikaisin maksuin tukea yhdistyksen toimintaa.

Piirihallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenyydestä jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä tai sääntöjä.

Jäsen voi erota yhdistyksen jäsenyydestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti piirihallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Varsinaisten jäsenten samoin kuin kannatusjäsenten vuotuisen jäsenmaksun suuruuden määrää syyskokous.

Yhdistyksen kokous

Yhdistyksen kevätkokous pidetään maaliskuun ja syyskokous marraskuun aikana. Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, mikäli piirihallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai mikäli vähintään kymmenesosa yhdistyksen jäsenistä anoo sitä kirjallisesti hallitukselta määrättyä tarkoitusta varten.

Kutsu yhdistyksen kokoukseen lähetetään jäsenille kirjeellisesti tai ilmoitetaan varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä vähintään kymmenen päivää ennen kokousta.

Jos jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään kuukautta ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksissa ovat äänivaltaisia henkilöjäsenet ja yhteisöjäsenten valtuutetut edustajat. Kukin yhteisöjäsen saa lähettää yhden edustajan. Kullakin äänivaltaisella jäsenellä ja edustajalla on yksi ääni.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Äänestys suoritetaan suljetuin lipuin, jos yksikin jäsen sitä vaatii, piirihallituksen jäsenten vaali kuitenkin aina suljetuin lipuin.

Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta. Äänioikeutta ei myös ole jäsenellä, joka ei ole maksanut jäsenmaksuaan edelliseltä vuodelta.

Kevätkokouksessa

 • valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 • valitaan kaksi pöytäkirjantarkistajaa
 • valitaan kaksi ääntenlaskijaa
 • esitetään piirihallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä vuotena ja päätetään sen hyväksymisestä
 • esitetään edellisen vuoden tilit ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilien hyväksymisestä sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
 • hyväksytään Kansanlähetyksen ryhmät
 • valitaan liiton kokouksiin kolme edustajaa ja heille varamiehet sekä yksi edustaja kustakin piirin alueella toimivasta Kansanlähetyksen ryhmästä; liittokokousedustajien tulee olla yhdistyksen henkilöjäseniä
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Syyskokouksessa

 • valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 • valitaan kaksi pöytäkirjantarkistajaa
 • valitaan kaksi ääntenlaskijaa
 • hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa vuotta varten sekä määrätään jäsenmaksujen suuruus
 • valitaan erovuoroisten tilalle piirihallitukseen kolme jäsentä
 • valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä heille varamiehet tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Kansanlähetyksen ryhmäksi voidaan hyväksyä sellainen ryhmä, johon kuuluu vähintään kolme jäsentä. Se kokoontuu vuosittain vähintään kuusi kertaa ja sen jäsenistä vähintään yhden tulee olla Kansanlähetyksen piirijärjestön henkilöjäsen.

Piirihallitus

Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen asioita hoitaa piirihallitus, johon kuuluu yhdeksän jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan syyskokouksessa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Vuosittain on erovuorossa kolme jäsentä, kahtena ensimmäisenä vuotena arvan perusteella, sen jälkeen vuoron mukaan.

Uusi piirihallitus astuu toimeen vuoden vaihteessa. Hallituksen jäsenten tulee olla yhdistyksen varsinaisia jäseniä. Hallituksen enemmistön tulee olla maallikoita. Hallituksen jäsenenä ei saa olla yhdistyksen palkattu työntekijä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan sekä ottaa palvelukseensa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Piirihallitus kokoontuu puheenjohtajan, puheenjohtajan estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai kolmen hallituksen jäsenen sitä pyytäessä. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme muuta hallituksen jäsentä on saapuvilla.

Piirihallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

Hallituksen puheenjohtajalla on oikeus kutsua kokoukseen tarpeellisiksi katsomiaan henkilöitä, joilla on puheoikeus.

Nimen kirjoittaminen ja talous
10§

Yhdistyksen nimen kirjoittaa piirihallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai hallituksen tähän määräämät henkilöt, kukin yksin.

11§

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit on annettava helmikuun 15. päivään mennessä tilintarkastajille, joiden on annettava niistä lausunto piirihallitukselle kuukauden kuluessa.

Alaosastot
12§

Yhdistyksen toimialueella voidaan perustaa rekisteröimättömiä alaosastoja. Piirihallitus antaa alaosastoille ohjesäännöt. Alaosastojen perustaminen on alistettava piirihallituksen hyväksyttäväksi.

Yhdistyksen ja liiton suhde
13§

Yhdistyksen ja liiton suhteista on voimassa

 • yhdistyksen ottaessa tai vapauttaessa tehtävistään johtavia työntekijöitä tai julistustyöntekijöitä päätös on alistettava liittohallituksen hyväksyttäväksi
 • yhdistyksen ulkomaalaisista suhteista päättää liittohallitus
 • yhdistys lähettää vuosittain toimintakertomuksensa ja tilinpäätöksensä liittohallitukselle huhtikuun 15. päivään mennessä
 • yhdistyksen sääntöjen muutos tai liittyminen jäseneksi johonkin toiseen yhdistykseen on alistettava liittohallituksen hyväksyttäväksi
 • piirin yhdistäminen toiseen piiriin tai sen jakaminen on alistettava liittokokouksen hyväksyttäväksi
 • piirin toimialueen rajojen tarkistaminen on alistettava liittohallituksen hyväksyttäväksi

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
14§

Yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa tai yhdistys purkaa, jos ehdotus varsinaisessa kokouksessa ja sen jälkeen aikaisintaan kuukauden kuluttua pidetyssä toisessa yhdistyksen kokouksessa saa kummassakin vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä. Sääntöjen muutos on alistettava liittohallituksen hyväksyttäväksi.

15§

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, sen varat on käytettävä yhdistyksen tarkoitusperien edistämiseen purkamispäätöksen tehneen yhdistyksen kokouksen määräämällä tavalla.

 

Säännöt on hyväksytty yhdistyskokouksessa 9.9.1994.

Share This

Jaa tämä

Jaa tämä julkaisu/sivu ystävillesi!